ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ(สายไฟ NYY ๒x๖ Sqmm. จำนวน ๕๐ เมตรๆละ ๑๑๓ บาท เป็นเงิน ๕,๖๕๐ บาท(ห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 พฤษภาคม 2565
จ้างติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย(หอกระจายข่าว)ชุดเครื่องรับ(ลูกข่าย)จำนวน ๑ จุดและตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๘๐๑ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากศาลาริมคลองหมู่ที่ ๖ ถึง ถนนในดง-หนองบัว(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๖ รายการเป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๖ รายการเป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท(แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2565
ซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2565
ซื้อซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๖ รายการเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากศาลาริมคลองหมู่ที่ ๖ ถึง ถนนในดง-หนองบัว(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 มีนาคม 2565