ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 382
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๗๕๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๑๓,๗๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุมสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุดเป็นเงิน ๘๑,๙๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่15 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเวที และเครื่องเสียง ณ บริเวณคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๗๓๐ บาท(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๗,๑๐๐ บาท(เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ที่สำหรับห้องประชุมสำนักงาน) จำนวน ๑ งานเป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๒ เครื่องเป็นเงิน ๑๐๔,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ รสจืดขนาด ๒๐๐ ซีซีสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงและ สำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านชายนา จำนวน ๒๖๓ คนจำนวน ๒๒ วัน เป็นเงิน ๓๘,๐๗๑.๘๘ บาท(สามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2565