ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

        คำว่า "บ้านในดง" เป็นชื่อหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ต้นไม้ และไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย

ชมพู่ และพืชผลอันเขียวขจี และมีความร่มรื่นจึงได้ชื่อว่า  "บ้านในดง" แต่เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับ

ตำบลมาบปลาเค้า และได้ขอแยกจากตำบลมาบปลาเค้าออกมาจัดตั้งเป็นตำบลบ้านในดง

เมื่อปี พ.ศ.2534 ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เมื่อวันที่ 23

กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงปัจจุบัน

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

    วิสัยทัศน์การพัฒนา

     ตำบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการที่ดี  ก้าวนำเศรษฐกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ต้องดำเนินการดังนี้

     ภารกิจหลัก

     1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

     2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

     3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

     4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

     5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     6. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

     7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     8. การสงเคราะห์  การพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส  สวัสดิการของคนในชุมชน

     9. การป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น

     ภารกิจรอง

     1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

     2. การส่งเสริมการเกษตร

     3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

     4. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริการของประชาชน

     5. การส่งเสริมกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านในดง 110 204 200 404 คน
หมู่ที่ 2 บ้านชายนา 151 204 220 424 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ 133 246 232 478 คน
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 166 247 275 522 คน
หมู่ที่ 5 บ้านในดง 127 183 202 385 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง 175 297 336 633 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่าน จำนวน 1 สาย

ประชากรของตำบลบ้านในดงประมาณ 98% ประกอบอาชีพทางการเกษตร ตำบลบ้านในดงมี 

พื้นที่ทั้งหมด  8,350 ไร่  มีพื้นที่ทางการเกษตร  7,822 ไร่ พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 

เลี้ยงสัตว์  พืชหลักได้แก่  ข้าว   มะนาว  เผือก  กล้วย เป็นต้น

 

การเมืองการปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จัดตั้งเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540 อยู่ในเขตพื้นที่ 

62/1  หมู่ที่  2 ตำบลบ้านในดง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  มีเนื้อที่ 13.36 ตารางกิโลเมตร 

หรือ  8,350ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้        

        ทิศเหนือติดต่อกับ             ตำบลมาบปลาเค้า            อำเภอท่ายาง

        ทิศใต้ติดต่อกับ                 ตำบลหนองจอก              อำเภอท่ายาง

        ทิศตะวันออกติดต่อกับ       ตำบลหนองจอก               อำเภอท่ายาง

        ทิศตะวันตกติดต่อกับ         เทศบาลตำบลท่ายาง        อำเภอท่ายาง

        (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่ายาง  

จังหวัดเพชรบุรี  ประกาศ ณ วันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ.2539)

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

    อาชีพ

        การประกอบอาชีพ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  ประกอบไปด้วย

        1.  อาชีพทำนา / ทำไร่ / ทำสวน

        2.  อาชีพเลี้ยงสัตว์

        3.  อาชีพค้าขาย

        4.  อาชีพรับจ้างทั่วไป

    หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

1. ปั้มน้ำมัน

จำนวน

4

แห่ง

2. โรงสี

จำนวน

2

แห่ง

3. อู่ซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์

จำนวน

16

แห่ง

4. ร้านเสริมสวย

จำนวน

5

แห่ง

5. ตัดผมชาย

จำนวน

1

แห่ง

6. ร้านค้าทั่วไป

จำนวน

19

แห่ง

7. บริการซัก อบ รีด

จำนวน

3

แห่ง

8. รับซื้อของเก่า

จำนวน

1

แห่ง

9. จำหน่วยวัสดุก่อสร้าง

จำนวน

1

แห่ง

10. จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง

จำนวน

5

แห่ง

11. ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต

จำนวน

3

แห่ง

12. ร้านอาหาร

จำนวน

7

แห่ง

13. โรงเลี้ยงสัตว์ (วัว/สุกร)

จำนวน

4

แห่ง

14. โรงงานกะลาธูป

จำนวน

1

แห่ง

15. ห้องเช่า

จำนวน

10

แห่ง

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

การศึกษา

     1.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ         จำนวน              1   แห่ง

     2.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                               จำนวน             6   แห่ง

     3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                จำนวน             1   แห่ง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     ประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง นับถือศาสนาพุทธ มีวัดชายนา

ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 บ้านชายนา เพียงวัดเดียว เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใช้เป็นที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาวตำบลบ้านในดง ส่วนมากจะผูกพันกับศาสนา และมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาใน

วันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ชาวบ้านในดงจะมีการทำบุญตักบาตร

สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่

     วันลอยกระทงในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี วันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

  

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

    การสาธารณสุข

        1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง                 จำนวน      1   แห่ง   

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                 จำนวน     50   คน

    การโทรคมนาคม

        1. โทรศัพท์สาธารณะ                                              จำนวน     16   แห่ง

     การไฟฟ้า

        เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  ประกอบด้วย  หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน  มีไฟฟ้า

เข้าถึงทุกหมู่บ้าน  ประชากรมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน

    การคมนาคม

หมู่ที่

ถนนลาดยาง

ถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีต

สะพาน คสล.

สะพานไม้

1

1

6

5

1

-

2

4

4

6

2

-

3

-

8

9

2

5

4

2

6

6

-

-

5

1

4

5

3

-

 

61

6

6

2

1

รวม

9

34

37

10

6

 

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        - บ่อน้ำตื้น                                          จำนวน          53      แห่ง

        - บ่อโยก                                            จำนวน        196      แห่ง

        - ประปาหมู่บ้าน                                   จำนวน            6      แห่ง

        - สระน้ำ                                             จำนวน          14      แห่ง

        - คลองส่งน้ำชลประทาน                        จำนวน            1      แห่ง

    มวลชนจัดตั้ง

        - กองทุนเกลือไอโอดิน                            จำนวน   6  แห่ง

        - กองทุนยา                                          จำนวน   6  แห่ง

        - กลุ่มออมทรัพย์                                    จำนวน   1  กลุ่ม

        - ลูกเสือชาวบ้าน                                    จำนวน   1  รุ่น    จำนวน    120  คน

        - อปพร.                                               จำนวน   1  รุ่น    จำนวน     50  คน

        - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน           จำนวน   6  ศูนย์

        - กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบ้านในดง           จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน    98  คน

        - กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร                จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน    85  คน

        - กลุ่มจัดทำริบบิ้น                                   จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน    18  คน

        - กลุ่มประดิษฐ์ลูกผัก - ผลไม้จากแป้งกาว     จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน     19  คน

        - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์                              จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน     45  คน

        - กลุ่มสตรี                                             จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน   100  คน

        - องค์กรสวัสดิการชุมชน                           จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน   406  คน

        - กลุ่มน้ำพริกแกง                                    จำนวน   1 กลุ่ม    จำนวน    18  คน

        - กลุ่มรักษ์พลังงาน                                  จำนวน   1  กลุ่ม    จำนวน   16  คน

        - ชมรมผู้สูงอายุ                                      จำนวน   1  กลุ่ม    จำนวน  229  คน

        - ชมรมแอโรบิค                                      จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน     51  คน

        - ชมรมสร้างสรรค์สังคม                            จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน     80  คน

        - ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านในดง          จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน     30  คน

        - ศูนย์กีฬาประจำตำบลบ้านในดง                 จำนวน   1  กลุ่ม   จำนวน     12  คน

ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัด

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งกำกับและเร่งรัด

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง

และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

ผู้บังคับบัญชาและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลักองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยจัดแบ่งส่วนภายใน ดังนี้

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ การติดต่อ และอำนวยความสะดวก

     ในด้านต่างๆ
(3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ หน่วยงานต่างๆ

     ที่ขอความร่วมมือ

(4) งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

(5) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

(7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(8) งานจัดทำคำสั่งประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล

(9) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

(10) งานแจ้งมติ กบต. และ อบต. จังหวัด ให้ส่วนต่างๆทราบ

(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและ

     ประเมินผลตามแผนทุกระดับ

(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล

     และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขต และความพอเพียง

     ของบริการสาธารณูปโภค

(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต

(5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและ

     แผนพัฒนาประจำปี

(6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(7) งานประสานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ

     สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับ

     การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

(8) งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(3) งานวิเคาระห์และพิจารณาทำความเห็นชอบ สรุปรายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการ

     ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยธรรมชาติและสาธารณะอื่นๆ

(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและ

     ระงับสาธารณะภัยต่างๆ

(5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(8) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจสอบ

     ร่างข้อบังคับตำบล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยงข้อง

(2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

(3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน อบต.และร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

(4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบังคับตำบล

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โทร.032-452258
โทร.087-613-5996 หัวหน้าสำนักปลัด

 

กองคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจ่าย-รับเงิน การนำส่งเงิน

การเก็บรักษาการเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา เกี่ยวกับเงินเดือน

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 

งบฐานะการคลัง การเงิน การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง การจัดทำทะเบียนพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ การรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ การวางแผนการจัดเก็บรายได้ การชำระภาษีอากร

การประเมินภาษีต่างๆ งานผลประโยชน์และงานทะเบียนทรัพย์สินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

ได้รับมอบหมายโดยจัดแบ่งส่วนภายในดังนี้

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

(3) งานจัดทำเช็คและเอกสารการจ่ายเงิน

(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย

(5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(6) งานจัดทำรายการประจำวัน ประจำเดือน ประจำปีและรายงานอื่นๆ

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานศึกษาวิเคาระห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและ

     การจัดหารายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกำหนดค่าราบปีของภาษีโรงเรือนและ

     ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่นๆ

(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร

(6) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

(7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้อง

     ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆภายในกำหนดแต่ละปี

(8) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

(9) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

     ภายในกำหนด

(10) งานประสานงานกับงานนิติกร เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

      (ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

(11) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(12) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดรายได้

(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี

(2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุม

     ผู้ชำระภาษี

(3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบแบบคำร้องของผู้เสียภาษี

     ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ

(4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอ

     พนักงานเจ้าหน้าที่

(5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

(6) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้

(7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียน

     ผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีของผู้เสียภาษี

(8) งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

(9) งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

(10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

(11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

(12) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสานที่เกี่ยวข้อง

(13) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

(14) งานตรวจรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้เสียภาษี

(15) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

(16) งานจัดเก็บรายได้ประจำเดือน

(17) งานจัดซื้อและการจ้าง

(18) งานการซ่อมและบำรุงรักษา

(19) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

(20) งานตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

(21) งานการจำหน่ายพัสดุ

(22) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โทร.032-452258
โทร.080-650-4001 ผู้อำนวยการกองคลัง

 

กองช่าง

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ

คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ถนน

สะพาน เขื่อน ทางเท้า การประมาณราคา งานสวนสาธารณะ งานควบคุม ดูแลและบำรุงรักษา

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดูแลรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับ

การใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดบางส่วนงานภายใน ดังนี้

งานก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

( 1 ) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

( 2 ) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

( 3 ) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

( 4 ) งานให้คำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

( 5 ) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

( 1 ) งานประมาณราคา

( 2 ) งานออกแบบและเขียนแบบ

( 3 ) งานควบคุมดูแลอาคาร สถานที่

( 4 ) งานควบคุมพัสดุ งานโยธา

( 5 ) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

( 6 ) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โทร. 032-452258
โทร. 080-659-2772 ผู้อำนวยการกองช่าง

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ

      องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา

(4) การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

(5) ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(6) พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของ

      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(8) สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

(9) สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

(10) จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

(11) บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(12) จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(13) การส่งเสริมพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

(14) กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(15) นิเทศการศึกษาให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

(16) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

(17) ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(18) วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ

2. ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษา

      ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

3. ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

4. การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

5. จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน

6. จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน

7. จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ

      และหลีกเลี่ยงยาเสพติด

8. จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม

9. จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกรักษ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

11. รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า

12. บริหารงานธุรการ

13. บริหารจัดการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

14. บริหารงานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร

15. บริหารและควยคุมงบประมาณและจัดบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

16. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ

17. ศึกษาและแก้ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โทร.032-452258
โทร.086-121-1422 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม


 

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

1. งานสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ดังนี้

- งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน

- งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

- งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท

- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

- งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ดังนี้

- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง

- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

- งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ดังนี้

- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

- งานจัดระเบียบชุมชน

- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน

- งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ดังนี้

- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

- งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โทร.032-452258 
โทร.090 971 2065 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน