ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 394
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากไร่นางวีรยา โชติช่วง ถึง นานางนมเรียง สีสวย หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ตำบลบ้านในดงจำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากไร่นางวีรยา โชติช่วง ถึง นานางนมเรียง สีสวย หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ตำบลบ้านในดงจำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้านนายสุชาติ บุญลอย ถึงนานางสาววนิดา ถมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้านนายสุชาติ บุญลอย ถึงนานางสาววนิดา ถมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2567
ซื้อซื้อวัสดุดินและลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ บริเวณ นานายไพฑูรย์ วินิจ จำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๕๗,๘๗๐ บาท(ห้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๑๖๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๑๖๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สายสายหมูที่ ๑-๖ ตำบลบ้านในดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๑๖๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567