ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาจำนวน ๑๔ รายการเป็นเงิน ๖๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กแบบมีลิ้นชักพร้อมกระจกขนาด ๑๒๐?๗๐?๗๕ ซม)จำนวน ๑ ตัวเป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๒ เครื่องเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
จ้างปรับปรุงประตูสำนักงานโดยทำประตูบานเลื่อนกระจกรางสไลด์ ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตรสูง ๒ เมตรจำนวน ๑ บานเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
จ้างจ้างเหมาต่อรถพ่วงข้าง(ซาเล้ง)รถมอเตอร์ไซค์ พร้อมหลังคา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๗,๖๕๕ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขาสวิง โครงขาชุปโครเมี่ยม ขนาด ๑๕๐?๗๕ ซม.) จำนวน ๘ ตัวๆละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๓๔๐ บาท(สามหมื่นสามร้อยสี่สิบบาถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
จ้างปรับปรุงสวนสมุนไพรตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๒๓๒,๔๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๙๖๓ บาท(เก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565