ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาจำนวน ๓๖ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๑๘ วัน(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์)เป็นเงิน ๑๓,๖๐๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๑๓๐ บาท(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จำนวน ๓๖ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๑๖ วันเป็นเงิน ๑๒,๐๙๖ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการเป็นเงิน ๑๙,๒๔๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการเป็นเงิน 14,135.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาจำนวน ๓๖ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๒๒ วันประจำเดือน กันยายน (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) เป็นเงิน ๑๖,๖๓๒ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากบ้านนางอาภรณ์ ทนยิ้ม ถึง ไร่นางเยาวลักษณ์ บัวศิริ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๔,๗๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านในดง จากนานายไสน สีแดง ถึง บ้านนายทรงพันธ์ ศรีประภา (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายประเทือง กลิ่นกรุ่น ถึง นานายบุญมาก ทนยิ้ม (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ราคากลางงบประมาณ ๔๙๗,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2565