ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 9 results.
ประกาศ อบต.บ้านในดง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
ประกาศ อบต.บ้านในดง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565