ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๗,๑๐๐ บาท(เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(ที่สำหรับห้องประชุมสำนักงาน) จำนวน ๑ งานเป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๒ เครื่องเป็นเงิน ๑๐๔,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ รสจืดขนาด ๒๐๐ ซีซีสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงและ สำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านชายนา จำนวน ๒๖๓ คนจำนวน ๒๒ วัน เป็นเงิน ๓๘,๐๗๑.๘๘ บาท(สามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2565
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๖ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท(หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเวที และเครื่องเสียง ณ บริเวณคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเวที และเครื่องเสียง จำนวน ๑ งานเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทณ บริเวณคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2565
จ้างทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการร่วมรักษ์สายน้ำตามวิถีไทย ณ บริเวณคลองชลประทานสาย ๒ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๔ รายการเป็นเงิน ๖,๓๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2565