ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 333
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งตั้ม ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๑-๕๕๘๓ เพชรบุรี พร้อมตรวจเช็คส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕,๙๗๐ บาท(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๗๕๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ รสจืด ๒๐๐ ซีซีจำนวน ๑๕,๗๘๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๑๐๓,๘๓๒.๔๐ บาทและอาหารเสริม(นม)UHT จำนวน ๗,๘๙๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาทเป็นเงิน ๖๑,๖๙๙.๘๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๖๕,๕๓๒.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๙,๙๙๓ บาท(เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่งจำนวน ๑ คันและรถตู้ขนาดที่น่ั่งเกิน ๗ คน ตู้นั่งสี่ตอน จำนวน ๒ คันเพื่อเดินทางไป-กลับ ณ อบต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยารวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาติดตั้งเวที ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสวยงามและเครื่องขยายเสียงจำนวน ๑ งาน จำนวน ๒ วัน(วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT รสจืดสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงและเด็กศพด.บ้านชายนาจำนวน๒๖๕ คนจำนวน ๓๒ วันจำนวน ๘,๔๘๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาทเป็นเงิน ๖๖,๓๑๓.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๒๑ วัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เป็นเงิน ๑๖,๓๑๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท ดังนี้๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ืองเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท๒.เคร่ืองสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เคร่ืองเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2565