ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT รสจืดสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงและเด็กศพด.บ้านชายนาจำนวน๒๖๕ คนจำนวน ๓๒ วันจำนวน ๘,๔๘๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาทเป็นเงิน ๖๖,๓๑๓.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๒๑ วัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เป็นเงิน ๑๖,๓๑๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท ดังนี้๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ืองเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท๒.เคร่ืองสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เคร่ืองเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACER Aspire E๑๕ และเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox P๒๖๕dw เป็นเงิน ๕,๔๙๐ บาท(ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
จ้างทำป้ายจำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพปลอดภัย เป็นเงิน ๗,๑๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุจราจร(กระจกโค้งชนิดโพลีขนาด ๒๔ นิ้ว+เสาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุดๆละ ๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อนกระจก)จำนวน ๔ ใบๆละ ๔,๕๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๙,๕๕๐ บาท(เก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาหลังเก่า (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการราคากลางเป็นเงิน ๔๙๕,๗๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างปรับปรุงโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565