ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๖ รายการเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท(แปดพันบาทถ้วน)16 มีนาคม 2565
ซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๙ รายการเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๒๔๐ บาท(สองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๗๕๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2565
ซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๙ รายการเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๕๕๐ บาท(สองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีน พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)จำนวน ๑,๒๔๐ โด๊สๆละ ๒๘ บาทเป็นเงิน ๓๔,๗๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๙ รายการเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท(เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2565