ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 394
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กแบบมีลิ้นชักพร้อมกระจกขนาด ๑๒๐?๗๐?๗๕ ซม)จำนวน ๑ ตัวเป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๒ เครื่องเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
จ้างปรับปรุงประตูสำนักงานโดยทำประตูบานเลื่อนกระจกรางสไลด์ ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตรสูง ๒ เมตรจำนวน ๑ บานเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
จ้างจ้างเหมาต่อรถพ่วงข้าง(ซาเล้ง)รถมอเตอร์ไซค์ พร้อมหลังคา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๗,๖๕๕ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขาสวิง โครงขาชุปโครเมี่ยม ขนาด ๑๕๐?๗๕ ซม.) จำนวน ๘ ตัวๆละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๓๔๐ บาท(สามหมื่นสามร้อยสี่สิบบาถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
จ้างปรับปรุงสวนสมุนไพรตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๒๓๒,๔๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๙๖๓ บาท(เก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี)จำนวน ๑ คันเป็นเงิน ๕๑,๔๐๐ บาท(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์)ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๖ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๒๒ วัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)4 สิงหาคม 2565