ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากศาลาริมคลองหมู่ที่ ๖ ถึง ถนนในดง-หนองบัว(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๑๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2565
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ?ของดีตำบลบ้านในดง บนพื้นที่ขนาด ๓.๕๐?๗.๐๐ เมตร ตามโครงการมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายางประจำปี ๒๕๖๕?ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ? ๖ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ซุ้มเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากนานายประจักษ์ เนียมแสง ถึง นานางอนงค์ งามขำ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔ รายการเป็นเงิน ๑๐,๗๖๕ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุจราจร(กรวยยางจราจร คาดแถบสะท้อนแสง ๒ แถบพร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชื่อหน่วยงาน ขนาด ๓.๕?๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ อันๆละ ๕๒๐ บาทเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ?๑๙) จำนวน ๖ รายการเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
จ้างขุดฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากบ้านนายสุเชษฐ จันทร์น้อย ถึง ไร่นางสาวอุไรวรรณ นิลเถื่อน(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๒๒๑,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากบ้านนางจรรยา อ่วมเมือง ถึง ไร่นางสาวประเยาว์ จันทร์น้อย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๔ รายการเป็นเงิน ๒๒,๓๕๐ บาท)ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2565