ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 344
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท ดังนี้๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ืองเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท๒.เคร่ืองสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เคร่ืองเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACER Aspire E๑๕ และเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox P๒๖๕dw เป็นเงิน ๕,๔๙๐ บาท(ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
จ้างทำป้ายจำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพปลอดภัย เป็นเงิน ๗,๑๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุจราจร(กระจกโค้งชนิดโพลีขนาด ๒๔ นิ้ว+เสาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุดๆละ ๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อนกระจก)จำนวน ๔ ใบๆละ ๔,๕๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๙,๕๕๐ บาท(เก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาหลังเก่า (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการราคากลางเป็นเงิน ๔๙๕,๗๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างปรับปรุงโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ(สายไฟ NYY ๒x๖ Sqmm. จำนวน ๕๐ เมตรๆละ ๑๑๓ บาท เป็นเงิน ๕,๖๕๐ บาท(ห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 พฤษภาคม 2565
จ้างติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย(หอกระจายข่าว)ชุดเครื่องรับ(ลูกข่าย)จำนวน ๑ จุดและตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565