แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

วันที่ประกาศหัวข้อ
24 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากไร่นางสาวอุดมลักษณ์ แย้มดี ถึงไร่นายบุญมาก ทนยิ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงจำนวน ๒๐๗ คนจำนวน ๖,๒๑๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๔๒,๗๘๖.๙๐ บาท(ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)(เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม(นมพลาสเจอร์ไรท์ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดจำนวน ๑,๔๗๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๑๐,๑๒๘.๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายเชิญ รุ่งเที่ยง ถึงคลอง D ๓ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ

แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17

การมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด (หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา)