ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ กว้าง ๔ เมตรยาว ๕๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ กว้าง ๔ เมตรยาว ๕๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้โชว์แบบกระจกสำหรับวางแสดงผลงานแบบมีกุญแจล็อคขนาด ๑๑๕?๓๗?๑๙๐ ซม.จำนวน ๒ ใบๆละ ๑๑,๙๐๐ บาทเป็นเงิน ๒๓,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA)เป็นเงิน ๔๒,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๗๕๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๑๓,๗๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุมสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุดเป็นเงิน ๘๑,๙๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่15 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเวที และเครื่องเสียง ณ บริเวณคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๗๓๐ บาท(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565