ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 382
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายเชิญ รุ่งเที่ยง ถึงคลอง D ๓ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายเชิญ รุ่งเที่ยง ถึงคลอง D ๓ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากไร่นางวีรยา โชติช่วง ถึง นานางนมเรียง สีสวย หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ตำบลบ้านในดงจำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พฤษภาคม 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่องเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายเชิญ รุ่งเที่ยง ถึงคลอง D ๓17 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมพลาสเจอร์ไรท์ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดจำนวน ๑,๔๗๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๑๐,๑๒๘.๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้านนายสุชาติ บุญลอย ถึงนานางสาววนิดา ถมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤษภาคม 2567