ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 281 ถึง 290 จากข้อมูล 394
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จำนวน ๔๓ คน จำนวน ๑๘ วัน อัตราคนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๔๘๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากนานายประยูร จันทร์น้อย ถึงคลอง D๙(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากบ้านนายเชาว์ แสงสว่าง ถึง ไร่นางทองสืบ ชูพันธ์ุ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากนานางแก้ว คุ้มสะอาด ถึง นานายสิน กลิ่นเจริญ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๔๐๒,๐๐๐ บาท(สี่แสนสองพันบาทถวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านในดง จากไร่นายบุญลือ เผือกผ่อง ถึง นานายไสน สีแดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท(ส่ี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2564
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านในดง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๙,๙๖๐ บาท(เก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๑๐๖ บาท(สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ธันวาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ เส้นสายทาง จากบ้านนางสำเนียง นามเมือง ถึง บ้านนายบัญชา รุ่งเที่ยง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๘,๕๐๐ บาท(สามเหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2563