ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 281 ถึง 290 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม(นม)UHT สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๘ คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๒ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน เป็นเงิน ๖๓,๐๒๙.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๒๑๐ บาท(สามหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๒๑๐ บาท(สามหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๒๑๐ บาท(สามหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๖๐๐ บาท(สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563
จ้างเหมาตัดต้นไม้ขนาดใหญ่และตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนย้ายข้างบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท(หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากไร่นายสอน นามเทศ ถึง คลอง D๖ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากถนนท่ายาง- หนองจอก ถึง นานางแก้ว คุ้มสะอาด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากบ้านนายกิตติ เอื้อการณ์ ถึง นานายประจักษ์ เนียมแสง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากนานายอำพร ต๋องาม ถึง นานายประยูร จันทร์น้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563