ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 321 ถึง 326 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๑๖๔ บาท(สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาจำนวน ๕๑ คนอัตราคนละ ๒๐ บาทจำนวน ๑๙ วันเป็นเงิน ๑๙,๓๘๐ บาทประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ วัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๕๑ คน อัตราคนละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๓๔๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๔๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2563
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2563