ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 321 ถึง 330 จากข้อมูล 377
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๓๓๐ บาท(สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรอาชีพสำหรับประชาชนจำนวน ๑๒ รายการเป็นเงิน ๕,๓๐๐ บาท(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารครอบเครื่องเล่นสนามหมู่ที่ ๕(บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา(ตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มิถุนายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(Toner Fuji Xerox CT๒๐๒๓๓๐) จำนวน ๖ กล่องๆละ ๒,๑๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๑๔๐ บาท(-หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท(-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารครอบเครื่องเล่นสนามหมู่ที่ ๕(บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา(ตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารครอบเครื่องเล่นสนามหมู่ที่ ๕(บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา(ตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 พฤษภาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๙๙๐ บาท(ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๓๐๐ บาท(สี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๘๕๕ บาท(สองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563