ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๘๖๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายชั้น สุดใจ ถึง นานายปลื้ม สีนาก เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๑๔๐ บาท(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๑๔๐ บาท(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๑๔๐ บาท(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๔๖๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2563
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๘ คน และสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านชายนา จำนวน ๔๓ คน ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘๙ วัน จำนวน ๑๘,๗๙๒ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาท และอาหารเสริม(นม)UHT จำนวน ๔,๔๓๗ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๘,๓๔๘.๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาประจำเดือน สิงหาคม(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)จำนวน ๒๙ คนอัตราคนละ ๒๐ บาทจำนวน ๒๐ วันเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2563