ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 261 ถึง 270 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงจำนวน ๒๑๘ คนและสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาจำนวน ๔๑ คนจำนวน ๑๙ วันจำนวน ๔,๙๒๑ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๓๒,๓๘๐.๑๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2563
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาประจำเดือน กรกฏาคม๒๕๖๓(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)จำนวน ๒๙ คนอัตราคนละ ๒๐ บาทจำนวน ๒๐ วันเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาประจำเดือน กรกฏาคม(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)จำนวน ๒๙ คนอัตราคนละ ๒๐ บาทจำนวน ๑๙ วันเป็นเงิน ๑๑,๐๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2563
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาประจำเดือน กรกฏาคม๒๕๖๓(ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)จำนวน ๒๙ คนอัตราคนละ ๒๐ บาทจำนวน ๒๐ วันเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงจำนวน ๒๑๘ คนและสำหรับเด็กเล็กศพด.บ้านชายนาจำนวน ๔๑ คนจำนวน ๒๐ วันจำนวน ๕,๑๘๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๓๔,๐๘๔.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงจำนวน ๒๑๘ คนและสำหรับเด็กเล็กศพด.บ้านชายนาจำนวน ๔๑ คนจำนวน ๒๐ วันจำนวน ๕,๑๘๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๓๔,๐๘๔.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๘ คน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๒ คน จำนวน ๒๐ วัน จำนวน ๕,๒๐๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๓๔,๒๑๖ บาท(สามหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงจำนวน ๒๑๘ คนและสำหรับเด็กเล็กศพด.บ้านชายนาจำนวน ๔๑ คนจำนวน ๒๐ วันจำนวน ๕,๑๘๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๓๔,๐๘๔.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๘ คน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๒ คน จำนวน ๒๐ วัน จำนวน ๕,๒๐๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๓๔,๒๑๖ บาท(สามหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2563
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๓๓๐ บาท(สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2563