ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 382
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม(นม)UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๕,๒๐๘ กล่องๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๓๖,๔๕๖ บาท(สามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๗ คน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑,๐๓๒ กล่องๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๗,๒๒๔ บาท(เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๓ คน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อาหารเสริม(นม)UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๕,๒๐๘ กล่องๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๓๖,๔๕๖ บาท(สามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๗ คน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑,๐๓๒ กล่องๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๗,๒๒๔ บาท(เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๓ คน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๖,๒๔๐ กล่องๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๔๓,๖๘๐ บาท(สี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๓ คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๖,๒๔๐ กล่องๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๔๓,๖๘๐ บาท(สี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๓ คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง จำนวน ๒๑๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2564
จ้างประกอบอาหารพร้อมจัดหาน้ำดื่มจำนวน ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๑๑ วัน จำนวน ๕ คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเงิน ๘,๒๕๐ บาท(แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำด่ื่มจำนวน ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาทจำนวน ๗๗ วัน(เช้า/กลางวัน/เย็น)เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐ บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำด่ื่มจำนวน ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาทจำนวน ๗๗ วัน(เช้า/กลางวัน/เย็น)เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐ บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2564
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำด่ื่มจำนวน ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาทจำนวน ๗๗ วัน(เช้า/กลางวัน/เย็น)เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐ บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2564