ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๕๑๐ บาท(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๐๒๔ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๓ คนอัตราคนละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๙ วัน เป็นเงิน ๑๖,๓๔๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓(ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นวันหยุดเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)จำนวน ๔๓ คนอัตราคนละ ๒๐ บาทจำนวน ๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๗,๒๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดป้ายพร้อมทาสีและติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2563
จ้างเหมาบริการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ งานเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อนกระจกขนาด ๑๔๘x๔๐x ๘๗ซม.) จำนวน ๒ ใบๆละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท(เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2563