ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 291 ถึง 300 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๖ รายการเป็นเงิน ๓๕,๕๗๐.๐๑ บาท(สามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563
ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์ Ricoh) จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๔๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโพนห้องประชุม อบต.) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๒๐,๔๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๗๒ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดเคลื่อนที่) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๒๐๐ บาท(เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2563