ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 291 ถึง 300 จากข้อมูล 394
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ และอาหารเสริม(นม) UHT ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กโรงเรียนบ้านในดงและศพด.บ้านชายนาจำนวน ๒๕๙ คนเป็นเงิน ๒๑๐,๗๓๒.๗๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๗๖๐ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ คน อัตราคนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2563
จ้างก่อสร้างเหมืองระบายน้ำหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง บริเวณไร่นางเก็บ เนียมเกิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการราคากลางเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๗๖๐ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๕๑๐ บาท(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๕๑๐ บาท(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2563
ซื้อค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๕๑๐ บาท(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๐๒๔ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563