ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 301 ถึง 310 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องพ่นยาพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID ๑๙) จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๓๓๔.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID ๑๙ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๙๐๐ บาท(สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID ๑๙ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๙๐๐ บาท(สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID ๑๙ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๙๐๐ บาท(สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑(๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๒๑๐ บาท(สามหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2563
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๖๙๒ บาท(หนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ A๔) จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) เป็นเงิน ๑๐,๖๙๒ บาท(หนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2563