ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 251 ถึง 260 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมห้องน้ำสาธารณะอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านในดง เป็นเงิน ๓๘,๖๐๐ บาท(สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๗๙๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน ๔ ราการ เป็นเงิน ๙,๓๘๓.๙๐ บาท(เก้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากนานางจำรัส ขำขม ถึง ไร่นายปรีชา สงคราม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายพนา วงศ์ญาติ ถึง นานางฟู วงศ์ญาติ จำนวน ๑ โครงกาาร เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท(หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท(แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งยี่ห้ออีซูซุดีแม็กซ์ ทะเบียน กค.๓๑๗๐เพชรบุรี เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท(เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๙ รายการเป็นเงิน ๗,๒๘๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงจำนวน ๒๑๘ คนและสำหรับเด็กเล็กศพด.บ้านชายนาจำนวน ๔๑ คนจำนวน ๒๐ วันจำนวน ๕,๑๘๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๓๔,๐๘๔.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2563