แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 18 results.
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (ระบบแท่ง)