ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 382
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่องเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๖๙๕ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ?ของดีบ้านในดง บนพื้นที่ขนาด ๔.๐๐ื๘.๐๐ เมตร ตามโครงการมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายางประจำปี ๒๕๖๗? จำนวน ๑ ซุ้มระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ?๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณตั้งแต่ สี่แยกสถานีดับเพลิงเทศบาลท่ายาง ถึง ปั๊มน้ำมันเพ็ญปิโตรเลียมและบริเวณสนามฟุตบอลอำเภอท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๙ คนอัตราคนละ ๒๗ บาทจำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๒๖,๔๖๐ บาท(สองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มกราคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน เป็นเงิน ๒๙,๓๐๔ บาท(สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖(ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๐๒๕ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) จำนวน๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566