ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี)จำนวน ๑ คันเป็นเงิน ๕๑,๔๐๐ บาท(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์)ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๖ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๒๒ วัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)4 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๓๑๘ บาท(สองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งตั้ม ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๑-๕๕๘๓ เพชรบุรี พร้อมตรวจเช็คส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๕,๙๗๐ บาท(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๗๕๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ รสจืด ๒๐๐ ซีซีจำนวน ๑๕,๗๘๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๑๐๓,๘๓๒.๔๐ บาทและอาหารเสริม(นม)UHT จำนวน ๗,๘๙๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาทเป็นเงิน ๖๑,๖๙๙.๘๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๖๕,๕๓๒.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๙,๙๙๓ บาท(เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่งจำนวน ๑ คันและรถตู้ขนาดที่น่ั่งเกิน ๗ คน ตู้นั่งสี่ตอน จำนวน ๒ คันเพื่อเดินทางไป-กลับ ณ อบต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยารวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาติดตั้งเวที ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสวยงามและเครื่องขยายเสียงจำนวน ๑ งาน จำนวน ๒ วัน(วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565