ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 394
หัวข้อวันที่ประกาศ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากไร่นางวีรยา โชติช่วง ถึง นานางนมเรียง สีสวย หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ตำบลบ้านในดงจำนวน ๑ โครงการ9 เมษายน 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๙ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วัน เป็นเงิน ๒๓,๘๑๔ บาท(สองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ PVC ชั้น ๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว) จำนวน ๒ ท่อนๆละ ๒,๖๐๐ บาทเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สายสายหมูที่ ๑-๖ ตำบลบ้านในดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มีนาคม 2567
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สายสายหมูที่ ๑-๖ ตำบลบ้านในดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันชุดนักกีฬาและเหรียญรางวัล จำนวน ๗ รายการเป็นเงิน ๑๓,๕๕๐ บาท ประกอบด้วย -ลูกบอลหลากสีแพค 100 ลูก จำนวน ๔ แพคๆละ ๓๕๐ บาทเป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท -เหรียญรางวัล จำนวน ๖๓ อันๆละ ๓๐ บาทเป็นเงิน ๑,๘๙๐ บาท -ชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน ๔๙ ชุดๆละ ๑๙๐ บาทเป็นเงิน ๙,๓๑๐ บาท -สระน้ำเป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2567
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท(ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่ราวการ์ดเรล หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา ความยาว ๓๒ เมตร เมตรละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูหมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากไร่นายวิเชียร สมใจ ถึง นานายวิเชียร สมใจ(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้านนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม ถึง นานางสาวชนาภา ปานมณี(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567