ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน เป็นเงิน ๒๙,๓๐๔ บาท(สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖(ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๐๒๕ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) จำนวน๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันชุดนักกีฬาและเหรียญรางวัล ตาม โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๙๕๖ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้านนายชูศักดิ์ พันธุ์เผือก ถึง บ้านนายณัฐวุฒิ เมืองเงิน(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ27 ธันวาคม 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ ๒๐๐ ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาจำนวน ๒๖๖ คนจำนวน ๘๒ วันจำนวน ๒๑,๘๑๒ ถุงๆละ ๖.๕๘ บาทเป็นเงิน ๑๔๓,๕๒๒.๙๖ บาทและอาหารเสริม(นม) UHT จำนวน ๗,๙๘๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาทเป็นเงิน ๖๒,๔๐๓.๖๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒๐๕,๙๒๖.๕๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาประจำเดือน ธันวาคม จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๒๑ บาทจำนวน ๒๐ วันเป็นเงิน ๑๕,๕๔๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้และหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง ตำบลบ้านในดง อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565