ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 394
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๓๗,๓๐๐ บาท(สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ๑.ยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด ๒๐๐ กก./ถุงจำนวน ๕๐๐ ถุงๆละ ๖๕ บาทเป็นเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท ๒.น้ำยาง CRS-๒h ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถังๆละ ๔๘๐ บาทเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2567
จ้างรถแบคโฮขุดฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๑๖ ชั่วโมงๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท(แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๓๖ บาทจำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๗,๙๗๒ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๗ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรท์ขนาด ๒๐๐ ซีซีรสจืดจำนวน ๒,๓๓๑ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๑๖,๐๖๐.๕๙ บาทและอาหารเสริม(นม) UHT ขนาด ๒๐๐ ซีซีรสจืดจำนวน ๑,๑๑๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาทเป็นเงิน ๙,๐๒๔.๓๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒๕,๐๘๔.๘๙ บาท(สองหมื่นห้าพันแปดสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดจำนวน ๑๓,๘๖๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๙๕,๔๙๕.๔๐ บาทและอาหารเสริม(นม) UHT ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดจำนวน ๖,๖๐๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาทเป็นเงิน ๕๓,๖๕๘ บาทรวมเป็นเงิน ๑๔๙,๑๕๓.๔๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2567
จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมจัดหาเครื่องดื่มโครงการคำว่า?รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขนาด จำนวน ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาทจำนวน ๙๒ คนเป็นเงิน ๕,๕๒๐ บาท(ห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย เค้กช๊อกโกแลต+นมเปรี้ยว/ขนมปัง+ชาไข่มุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๑๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567
ซื้อกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์(ปากกา,สมุด) จำนวน ๙๒ ชุดๆละ ๑๒๐ บาทเป็นเงิน ๑๑,๐๔๐ บาทและค่าวัสดุ เครื่องเขียนจำนวน ๔ รายการเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๒,๐๔๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๓๑,๓๙๐ บาท(สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2567