ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 377
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในดงจำนวน ๒๐๗ คนจำนวน ๖,๒๑๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๔๒,๗๘๖.๙๐ บาท(ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)(เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากไร่นางสาวอุดมลักษณ์ แย้มดี ถึงไร่นายบุญมาก ทนยิ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมพลาสเจอร์ไรท์ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดจำนวน ๑,๔๗๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๑๐,๑๒๘.๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง จากไร่นางเชือน สว่างอารมณ์ ถึงคลอง D๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายเชิญ รุ่งเที่ยง ถึงคลอง D ๓ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายเชิญ รุ่งเที่ยง ถึงคลอง D ๓ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากไร่นางวีรยา โชติช่วง ถึง นานางนมเรียง สีสวย หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ตำบลบ้านในดงจำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พฤษภาคม 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่องเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากนานายเชิญ รุ่งเที่ยง ถึงคลอง D ๓17 พฤษภาคม 2567