ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 6-10 of 10 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
ประกาศ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององคการบริหารสวนตําบลบานในดง