ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 28 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 กันยายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 กันยายน 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กรกฎาคม 2561 รายงานรายรับ – รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2557 ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2557