ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 381 ถึง 390 จากข้อมูล 394
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ใช้ปลูกพืชสมุนไพรในแปลง ขนาดพื้นที่ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินไม่น้อยกว่า ๙๒.๗๙ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2563
ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ใช้ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงขนาดพื้นที่ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินไม่น้อยกว่า ๙๒.๗๙ ลูกบาศก์เมตร ตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2563
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ๒๑๕/๗๐/๑๕ ML-Agilis อีซูซุดีแม็กซ์ ทะเบียน กค.๓๑๗๐ เพชรบุรี จำนวน ๔ เส้นๆละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2563
ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ใช้ปลูกพืชสมุนไพรในแปลง ขนาดพื้นที่ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินไม่น้อยกว่า ๙๒.๗๙ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2563
จ้างทำป้ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารฯ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๓,๔๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๑๖๔ บาท(สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๘ รายการเป็นเงิน ๒๙,๑๖๔ บาท(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๑๖๔ บาท(สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาจำนวน ๕๑ คนอัตราคนละ ๒๐ บาทจำนวน ๑๙ วันเป็นเงิน ๑๙,๓๘๐ บาทประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2563