แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

วันที่ประกาศหัวข้อ
16 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๓๗,๓๐๐ บาท(สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ๑.ยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด ๒๐๐ กก./ถุงจำนวน ๕๐๐ ถุงๆละ ๖๕ บาทเป็นเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท ๒.น้ำยาง CRS-๒h ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถังๆละ ๔๘๐ บาทเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2567จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2567จ้างรถแบคโฮขุดฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๑๖ ชั่วโมงๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท(แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2567จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๓๖ บาทจำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๗,๙๗๒ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๗ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2567ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรท์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดจำนวน ๑๓,๘๖๐ ถุงๆละ ๖.๘๙ บาทเป็นเงิน ๙๕,๔๙๕.๔๐ บาทและอาหารเสริม(นม) UHT ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดจำนวน ๖,๖๐๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาทเป็นเงิน ๕๓,๖๕๘ บาทรวมเป็นเงิน ๑๔๙,๑๕๓.๔๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ตามมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2567

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567