ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

วันที่ประกาศหัวข้อ
9 เมษายน 2567ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากไร่นางวีรยา โชติช่วง ถึง นานางนมเรียง สีสวย หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ตำบลบ้านในดงจำนวน ๑ โครงการ
29 มีนาคม 2567จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๔๙ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วัน เป็นเงิน ๒๓,๘๑๔ บาท(สองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (ยกเว้นวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีนาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ PVC ชั้น ๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว) จำนวน ๒ ท่อนๆละ ๒,๖๐๐ บาทเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สายสายหมูที่ ๑-๖ ตำบลบ้านในดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สายสายหมูที่ ๑-๖ ตำบลบ้านในดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ

ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย

แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567