ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
1. #ภาษีป้าย สำหรับท่านที่ประกอบการค้า และมีป้ายติดตั้งอยู่หน้าร้าน หรือบริเวณสถานประกอบกิจการ หรือติดตั้งป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจการ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เจ้าของป้ายมีหน้าที่ต้องมายื่นแบบแสดงรายการป้ายและชำระภาษีป้าย
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
บทกำหนดโทษ เจ้าของป้ายที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้าย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษีป้าย
2. #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เก็บจากเจ้าของทรัพย์สินที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ตนเป็นเจ้าของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ให้เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ #หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างติดต่อชำระค่าภาษี
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
บทกำหนดโทษ เจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ท่านต้องเสียเบี้ยปรับสูงสุดร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนค่าภาษีค้างชำระ
ท่านสามารถชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ในวันและเวลาราชการ
(ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!