ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมือง คสล.รูปตัวยูหมู่ที่ 6 (482,000)