ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างเหมือง คสล.หมู่ที่ 2 (477,000)