ชมรมสร้างสรรค์สังคม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

     ก่อตั้งจากเยาวชนในตำบล เริ่มจากการจัดตั้งเป็นชมรมฟุตบอล ตำบลบ้านในดงแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกพื้นที่เยาวชนตำบลบ้านในดง

ห่างไกลจากยาเสพติด จัดกิจกรรมปั่นสร้างสุขเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกายและใช้แหล่งเรียนรู้ในตำบลบ้านในดงให้คนชมรมและ

สมาชิกเข้าไปเรียนรู้ จากนั้นทำจิตอาสาในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง มีการปั่นจักรยานรณรงค์ในกิจกรรมลดเหล้าและสร้างเส้นทางปลอดภัย

ในชุมชน สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ ๔ สร้าง ๑ พัฒนา พาชุมชนลดเหล้าลดอุบัติเหตุ มีนวัตกรรมเพื่อป้องกัน การลดเจ็บ ลดตาย

ลดอุบัติเหตุ

     วิทยากร ประจำแหล่งชมรมสร้างสรรค์สังคม นายปัญญา  บุญอยู่ ประธานชมรมสร้างสรรค์สังคม

     วิทยากร ประจำแหล่ง ๔ สร้าง ๑ พัฒนา พาชุมชนลดเหล้าลดอุบัติเหตุ ร.ต.ท. อารักษ์  หลวงไกร

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!