โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

     มีภารกิจหลักในการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชน

ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตำบลสุขภาวะ โดยมีลักษณะการทำงานตามแนวคิดหลักดังนี้ ๑.นโยบายรัฐ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

มากกว่าการรักษา รวมถึงการกำหนดให้มีมาตรฐานสุขภาพชุมชน ได้มีการโอนภารกิจการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรือรัง ให้กับสถานีอนามัย

โดยที่โรงพยาบาลแม่ข่าย ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา ในกรณีที่ซับซ้อนจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้อบรมหลักสูตร

พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) เพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวม  

๒. ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาทั้งในแง่ของอัตราป่วยของผู้ป่วยเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

และปัญหาจากการที่ผู้ป่วยต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายสูงในการไปรอรับบริการที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ผู้สูงอายูที่ไม่มีลูกหลานพาไป

ทำให้ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง ๓.นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านในดงมีนโยบายในการบริหารองค์กรให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการกำหนดนโยบาย โดยการทำประชาคมหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหากับความต้องการ

ในการพัฒนาท้องถิ่น มีการทำงานบูรณาการกับ ๔ องค์กร ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานในชุมชน และประชาชน ด้วยภารกิจของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดงและการทำงานเชิงรุกทำให้เป็นรพ.สต.ติดดาวในปี ๒๕๕๙ และการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ลดโรค ลดเสี่ยง

     วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ ๑.นางบุปผา  สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง

     ๒. นางดวงดาว  เมืองสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๓. นางสาวอริษา  ขวัญเมือง

     การรันตีด้วยรางวัล     ๑. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ลดเสี่ยงฯ ของชุมชนจนได้รับรางวัลที่

     ๒ เขต ๕ ๒. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ลดเสี่ยงฯ ของชุมชนจนได้รับรางวัลที่๑ ระดับจังหวัดเพชรบุรี

FB : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016837800547&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAVV3gswuu3yZtT_nSuVdj8khobSOudOIIYoXPeF9p45qkT4mTb5BjbolEmT8m2pOrlr8ye3vApFfeU

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!