องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้เน้นการบริหารท้องถิ่น ผ่านกระบวนการการสร้างการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกกลุ่มวัย ทุกภาคส่วน มีการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพื้นที่ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ยังเน้นการนำใช้ข้อมูลและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน

ผ่านการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลบ้านในดงอันประกอบด้วย การเรียนรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร บนฐานการเรียนรู้ของชุมชนแบบพอเพียง มีเป้าหมายหลัก

เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้นำไปสู่การเชื่อมโยง เครือข่ายทางวิชาการ จากชุมชนสู่ชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป โดยมีหน่วยงานท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงนี้ ได้มีการวางรากฐานการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาใช้

เพื่อให้เกิดในการพัฒนาท้องถิ่น  ผู้บริหาร ตัวแทนของภาคประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการภายใน อบต.บ้านในดง

โดยเป็นกลุ่มผู้สร้างกระบวนการระดมความคิดเชิงนโยบายที่นำไปสู่การเชื่อมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการตอบสนอง 

อย่างทั่วถึง ตรงกับประเด็นปัญหาและผลักดันกิจกรรมให้เกิดความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่คณะทำงาน

ที่มีภาคประชาชนเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมทั้งหมด มีตัวแทนจากฝ่ายบริหารใน อบต.ที่เป็นผู้วางแนวทางนโยบายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

ประเด็นความต้องการของภาคประชาชน ตัวแทนสมาชิก อบต.ที่ทำหน้าที่รับฟัง ชี้แนะ ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของฝ่ายบริหาร

ท้องถิ่น ตัวแทนท้องที่ได้แก่กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในหมู่ต่างๆ ทำหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารลงสู่ประชาชนในรูปแบบปากต่อปาก ตัวแทนจาก

ภาคประชาชนที่เข้ามีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน  ทั้งนี้จะมีสัดส่วนของ

ภาคประชาชนเกินกึ่งหนึ่งของสัดส่วนอื่น ๆ ที่รวมกัน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานราชการที่มีส่วนร่วมต่อการจัดบริการประชาชน

ระดับท้องถิ่น อบต.บ้านในดง ได้มีวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลฝ่ายราชการประจำและภาคประชาชนได้มีโอกาสฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการบริการเชิงรุก ทั้งการไปฝึกอบรมภายนอกท้องถิ่น และการเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้ในท้องถิ่น และอีกส่วนหนึ่ง

คือ การนำไปศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติในภารกิจจริงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และมีประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง

ซึ่งโดยใช้การประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อพนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการจัดบริการ จึงเป็นผลดีต่อ

ประชาชนที่มีใช้บริการจาก อบต. เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างข้าราชการและประชาชน

     วิทยากร นายถนอง  แสงศิลา

     วิทยากร นายวิศิษฐ์  สังข์สุวรรณ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!