โรงเรียนบ้านในดง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

     โรงเรียนบ้านในดง โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ เป็นโรงเรียนที่เน้นการศึกษา

ในโรงเรียนและส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านในดงได้รับรางวัล สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับกลุ่มกลองยาวพื้นบ้านตำบลบ้านในดง

ที่ปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษคือการตีกลองยาวพื้นบ้าน และชุมชน เห็นควรให้อนุรักษ์โดยจัดซื้อกลองยาว

ไว้ประจำที่หมู่บ้าน เมื่อมีงานบุญต่างๆได้ใช้กลองยาวของหมู่บ้านไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินจ้างกลุ่มกลองยาวที่อื่น ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านในดงซึ่งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์กลองยาว แต่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก จึงเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนตำบลบ้านในดงที่มีความสนใจ

เข้าเรียนการตีกลองยาวในช่วงปิดภาคเรียน มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าเรียนและสามารถตีกลองยาวได้ ปัจจุบันกลุ่มเด็กและเยาวชน

รวมกลุ่มกันตีกลองยาว โดยออกช่วยงานในพื้นที่ตำบลบ้านในดง และงานประเพณี

     วิทยากร นางธนวรรณ  อภัยพงศ์

     วิทยากร นางส้อย  บัวงาม

     การันตี ด้วยรางวัล สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติประจำปี ๒๕๖๒

 

FB : https://www.facebook.com/Bannaidong/

ู้ว่าราชการเยี่ยมชม : https://www.youtube.com/watch?v=thDSkDBDoOE&feature=share&fbclid=IwAR2RC1zePZ6Nm7UXj114UKmbkgmMSsm2jDilBkRYWXEmYd-dYrMEZMGKAsE

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!