แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการขยะด้วยหลัก ๓ R หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

     การพัฒนาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนา และขับเคลื่อนงานของทุนทางสังคมจนสามารถจัดการตนเองได้ เริ่มต้นองค์การบริหาร-

ส่วนตำบลบ้านในดง ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร-

จัดการขยะ “จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ ๓Rs ตามหลักการ “ประชารัฐ” โดยให้ขยายผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน  มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ทำให้ประชาชนมีการจัดการขยะกันเอง เพราะไม่มี

รถเก็บขยะ ชาวบ้านจึงเห็นความสำคัญในการสร้างจิตสำนึก การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติขยะมูลฝอย

ที่เกิดขึ้นในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านในดง  ดำเนินการจัดการขยะในครัวเรือน มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักใช้ทำบ่อแก๊สชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทน

มีการรวมกลุ่มเพื่อปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ ๑๐๐% ปลูกพืชสวนครัวแบบผสมผสานใช้ในครัวเรือนเหลือจำหน่ายในตลาดชุมชน แหล่งเรียนรู้นี้

ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ตลาดสีเขียวของดีบ้านในดงอีกด้วย

     วิทยากร ประจำแหล่งหมู่บ้านจัดการขยะด้วยหลัก ๓ R ๑. นายเชิญ  เกษสุริยงค์ ประธานกลุ่มเมล่อนอินทรีย์ตำบลบ้านในดง

     ๒. นายไสน  สีแดง ปราชญ์เกษตรด้านการจัดการขยะในครัวเรือน

     วิทยากร ประจำแหล่งตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง นางบุญนภา  ต้วมสี ประธานตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง

     การันตี ด้วยรางวัล Zero Waste จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

วิดีโอ
1.
https://www.youtube.com/watch?v=thDSkDBDoOE&feature=share&fbclid=IwAR2RC1zePZ6Nm7UXj114UKmbkgmMSsm2jDilBkRYWXEmYd-dYrMEZMGKAsE

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!