ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

วันที่ประกาศหัวข้อ
4 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๐๒๕ บาท(สองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มีนาคม 2566จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา จำนวน ๓๗ คนอัตราคนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน เป็นเงิน ๒๙,๓๐๔ บาท(สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖(ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) จำนวน๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันชุดนักกีฬาและเหรียญรางวัล ตาม โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง