คำถาม :

ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ