คำถาม :

ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ