คำถาม :

มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ และมีรายการเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจหาข้อมูลข่าวสาร

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ