คำถาม :

ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ