สำนักงานปลัด

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป

นายพลวัฒน์ ฉิมฉลอง