กองช่าง

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป

นายธนัญชัย จันทร์น้อย