สำนักงานปลัด

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

นายนุกูล อยู่ฉิม