โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวจิรา บุญมา