กองสวัสดิการสังคม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวจิรา บุญมา