กองคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (ปง./ชง.) (ว่าง)

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (ว่าง)