กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอวยพร แสงศิลา