สำนักงานปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

นางชัชชญา อาจแสน เบอร์โทรศัพท์ 0806504001